DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni "Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği" nin Getirdikleri

  ‘Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile: 

1- “26.5.2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ile “15.8.1983 tarihli ve 83/9650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” hükümleri sadeleştirilerek " Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği" adıyla yürürlüğe konulmuştur.

2- Belletici öğretmen, nöbetçi belletici öğretmen, etüt, evci öğrenci gibi kavramların tanımı yapılmıştır.

3- Paralı veya parasız yatılı öğrencilik ile bursluluk sınavına başvuru şartları ayrı ayrı belirlenmiştir.

4- Ailenin maddi durumunun tespitine ilişkin daha açıklayıcı ve belirleyici ifadeler ile beyannamenin istenmeyeceği öğrenci ailelerinin kapsamındaki kanunlara yer verilmiştir.

5- Merkezi sistem sınav komisyonu yerine bursluluk sınav komisyonu oluşturulmuştur.

6- İl/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunun oluşumu ve görevleri, günün gelişen şartları ve teknolojik alt yapıya bağlı olarak güncellenmiştir.

7- Okul yatılılık ve bursluluk komisyonunun oluşumu ve görevlerine yer verilmiştir.

8- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler yanında Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı, mülga 45’inci ve 64’ üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların öğrenci olan çocukları da % 10’luk dilime dâhil edilmiştir.

9- Kontenjan dağılımına çalışan, emekli olan ya da vefat eden sözleşmeli öğretmenlerin çocukları da dâhil edilmiştir.

10- Bulunduğu yerde özel eğitim ortaokulu bulunmayan velilerin de çocukları kontenjana dâhil edilmiştir.

11- Merkezî Sistem Sınav Komisyonunca belirlenen; parasız yatılılık ve burslulukla ilgili sınav, tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerinin Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak e-Kılavuzla duyurulacağı hükme bağlanmıştır.

12- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren çocukların sınavsız olarak doğrudan pansiyona yerleştirilecekleri hususuna yer verilmiştir.

13-  Ortaöğretim kademesindeki özel eğitim meslek liselerinde yatılılığa yerleştirme ile ilgili iş ve işlemlerin Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

14- Boş kontenjan kalması hâlinde; öncelikle okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bağlı diğer ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, yine boş kontenjan kalması hâlinde ise diğer genel müdürlüklere bağlı ortaöğretim kurumlarının öğrencileri aynı esaslar çerçevesinde il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından parasız veya paralı yatılı olarak yerleştirileceği hükme bağlanmıştır.

15- Parasız yatılılığa yerleştirme işlemlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tarihten başlayıp aralık ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılacağı hükme bağlanmıştır.

16- Bakanlıkça 31 Aralık tarihinden sonra açılan pansiyonlara nisan ayının son iş günü mesai bitimine kadar parasız yatılı öğrenci yerleştirilebileceği ifadesine yer verilmiştir.

17- Yatılı öğrencinin yatılılığı; naklin yapıldığı okul pansiyonunda açık kontenjan bulunması hâlinde bu pansiyonda, açık kontenjan bulunmaması hâlinde ise, il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından yerleştirildiği pansiyonda devam edeceği belirtilmiştir.

18- Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığı, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması hâlinde öğrencinin yatılılığının sona ereceği hükme bağlanmıştır.

19- Aynı yerleşim birimindeki pansiyonlar arasındaki nakil işlemleri pansiyonların kapasite ve açık kontenjanları dikkate alınarak il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından değerlendirileceği hususu hükme bağlanmıştır.

20- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre okul değiştirme cezası alan yatılı öğrenciler il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından durumlarına uygun başka bir pansiyona yerleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

21- Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçirilebileceği belirtilmiştir.

22-  Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşeceği hususu hükme bağlanmıştır.

23- Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren temmuz ayı yerine eylül ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılacağı belirtilmiştir.

24- Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde  kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile korunmaya muhtaç duruma düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için başvuran öğrencilerin geçişlerinde sınav şartı ve süre kaydı aranmadan, özrüne dair belgeyle birlikte velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulacağı, geçişlerin Bakanlıkça yapılacağı hükme bağlanmıştır.

25- Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam edeceği belirtilmiştir.

26- Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıkları, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam edeceği hükme bağlanmıştır.

 

27- Daha önceki hükümlere ek olarak yeni getirilen hükümle; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen çocuklar hariç olmak üzere özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran, açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna nakil olanlar ile özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar ile öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurt dışına giden ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin bursluluğu, ortaöğretim öğrencilerinin ise yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirileceği belirtilmiştir.

28-  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkı dondurulacağı,  öğrenimine devam etmesi hâlinde yatılılık ve bursluluk hakkının devam edeceği hükme bağlanmıştır.

29- Ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı yerleştirilen bu öğrencilerin bursluluklarının okul müdürlüklerince e-Burs sistemi üzerinden iptal edileceği belirtilmiştir.

30- Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılacağı, yapılan itirazların 5 iş günü içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

31- Giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her yıl Eylül ayının başında ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerine, 2200 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen tutar üzerinden ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

32- Ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerine 225, ortaöğretim öğrencilerine 275 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yabancı uyruklu öğrencilere ise anılan tutarın bir buçuk katı kadar tutar, öğrenimi süresince yaz tatiline rastlayan aylar da dâhil olmak üzere, her ay harçlık olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır.

33- Pansiyonda kalacak öğrenci sayısı kırk yerine elliden az olması hâlinde okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri, il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderileceği belirtilmiştir.

34- Pansiyonlarda Bakanlıkça izin verilenler hariç yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici/nöbetçi belletici öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 35 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilenler dışında kimse barındırılamaz. Ancak; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmet içi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanlar, mülki idare amiri onayına bağlı olarak okul pansiyon ücretinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (M) cetvelinde belirtilen miktarın günlük maliyeti üzerinden hesaplanan bedelini ödemek kaydıyla geçici olarak barındırılabileceği hükme bağlanmıştır.

35- Okul müdürü tarafından millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla, okula çağırılan veya okulu ziyaret eden yatılı öğrenci velileri iki günü geçmemek üzere öğrencilerin barındıkları mekânlardan bağımsız olacak şekilde okul pansiyonundan ücretsiz olarak yararlandırılabileceği belirtilmiştir.

36- Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi işlemlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir.

37- Pansiyonla ilgili olarak evci izin defteri, ziyaretçi defteri, çarşı izin defteri, pansiyon nöbet defteri, aylık yemek listesi, sosyal yardım dağıtım defteri, revir hasta defteri, yatılı öğrenci kütük defteri, yatılı öğrenci günlük yoklama defteri, paralı yatılı öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleri ile ilgili gönderme pusulaları ve dip koçanları da dâhil taksit alındılarının suretleri, tabela mevcudu defteri, numune saklama tutanağı, ambar defteri, ilaç dağıtım defteri tutulacağı belirtilmiştir.

38- Ortaöğretim pansiyonlarında disiplin işlemlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, yatılı bölge ortaokulu, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu pansiyonlarındaki öğrencilerin olumsuz davranışlarına ilişkin iş ve işlemler ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüleceği belirtilmiştir.

39- Yatılı öğrencilere ders yılı içerisinde velisinin yazılı isteği ve okul yönetiminin uygun görmesi hâlinde evci ve çarşı izni verilebileceği, yatılı bölge ortaokulu, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokullarında evci çıkacak öğrencilerin okul yönetimince velilerine teslim edileceği hükme bağlanmıştır.

40- Yatılı öğrencilere pansiyonda nöbet görevi verileceği, ortaöğretim kurumu öğrencilerinin nöbet görevi Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin nöbet görevi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüleceği hükme bağlanıştır.

41- Okul yönetimi, okul-aile birliği ile iş birliği yaparak 1 Temmuz–31 Ağustos tarihleri arasında okul pansiyonunda konaklamayla ilgili düzenleme yapabileceği belirtilmiştir.

42- Pansiyon binasının başka bir amaçla kullanılması veya başka bir kurum/kuruluşça işletilmesi, valilik teklifi üzerine ilgili kurum/kuruluş ile pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu Bakanlık birimi arasında yapılacak protokolle belirleneceği belirtilmiştir.

43- Öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle ilgili mevzuatına göre kapatılmasına karar verilen pansiyonlar, başka bir kamu kurum/kuruluşuna devir veya tahsis edilebileceği belirtilmiştir.

44- Pansiyonların tahsisi veya devrinin valiliğin teklifi üzerine Bakanlık onayı ile yapılabileceği belirtilmiştir.

45- Pansiyonlu okulun müdür başyardımcısı pansiyonla ilgili iş ve işlemlerden; uhdesinde yer alanları yürütür, diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlayacağı hükme bağlanmıştır.

46- Özel eğitim okulları pansiyonlarında 50 öğrenciye kadar 2, 51 ve üzeri sayıda öğrenci için 3 belletici/nöbetçi belletici öğretmen, diğer okul pansiyonlarında 100 öğrenciye kadar 2, 101 ve üzeri sayıda öğrenci için 3 belletici/nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

47- Pansiyonlardaki sağlıkla ilgili iş ve işlemler Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokol esasları doğrultusunda yürütüleceği belirtilmiştir.

48- Pansiyonlarda en az sekiz çeşit olmak üzere açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam öğünlerinde en az dört çeşit yemek, ayrıca en az iki çeşit olmak üzere ara öğün verileceği belirtilmiştir.

49- Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (M) cetveli ile tespit edilen ücret alınacağı, parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden devlet tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

50- Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit kayıt olduğu gün yerine eylül, ikinci, üçüncü ve dördüncü taksitler ise kasım, ocak ve mart aylarının ilk on gün yerine son iş gününe kadar ödenmek kaydıyla dört taksitte alınacağı belirtilmiştir.

51- Pansiyonların bağlı bulundukları okulların müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için kişi başına düşen günlük ücretin %55 ini, maarif müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile diğer okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları,  günlük tabela ücretinin tamamını ödeyerek pansiyonda yemek yiyebileceği belirtilmiştir.

52- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 11ve 12’ nci sınıf öğrencilerinden parasız yatılı öğrenim görmek isteyenler il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek bir önceki öğretim yılı yılsonu başarı puanı üstünlüğüne göre cinsiyetlerine uygun okul pansiyonlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceği belirtilmiştir.

 

 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No174/1 Merkezefendi/Denizli - 0 258 234 20 00 //// 0 258 234 21 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.